Besättning

De första Simmental-djuren kom till Lahis från Danmark på våren 1991.  Simmental-rasen härstammar från Schweiz och dess egenskaper lämpar sig utmärkt för finska förhållanden. Vi valde Simmental främst p.g.a. rasens goda moder- och kalvningsegenskaper, lugna temperament och goda mjölkproduktion.

Idag har vi omkring 250 dikor, som tillsammans med sina kalvar och avelstjurar betar ute i naturen från maj till oktober. Också de årsgamla kvigorna med sina avelstjurar får njuta av vackra naturbeten. Våra beten består av åker-, äng- och naturmarker där djuren kan ströva fritt. En stor del av våra naturbeten är arrenderade områden vars ägare vill värna om betydelsefulla  biotoper och kulturlandskap. Simmentaldjuren är effektiva naturvårdare som bidrar till att hålla landskapet öppet och att bevara naturens mångfald. Betesmarkerna har speciellt stor betydelse för fågellivets mångfald.

Vintrarna tillbringar boskapen i kostall där de kan röra sig fritt.

Simmentalkorna är kända för sina goda moderegenskaper. De tar väl hand om sina kalvar och de har mest mjölk av alla köttraser, vilket gör att kalvarna växer snabbt.  I allra bästa fall kan en tjurkalv växa så att den väger över 800 kg i ett års vikt. Kalvarna föds i februari-maj och avvänjs först efter betesperiodens slut i oktober. Vi föder också själva upp alla tjurkalvar. De bästa säljs till avel och de övriga slaktas vid 15-18 månaders ålder.

Mer om Simmental

Comments are closed.